Chứng nhận hợp quy tương thích điện tử

Chứng nhận hợp quy tương thích điện từ

Chứng nhận hợp quy tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng Căn cứ vào Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN Ngày ban hành 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối [...]

Read more...