Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

CHỨNG NHẬN HỢP QUY SỨ VỆ SINH

CHỨNG NHẬN HỢP QUY SỨ VỆ SINH QCVN 16:2014/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 và thay thế [...]

Read more...