Chứng nhận sản phẩm điện, điện tử

CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA – GOOD VIỆT NAM hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (sau đây viết tắt là sản phẩm điện và điện tử) được sản xuất và nhập khẩu phù hợp quy [...]

Read more...